Organisation

Ansvar för aktiviteter inom Hjuviks båtklubb 

Styrelsen för HjBK är ytterst ansvarig för samtliga aktiviteter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.
Ansvar kan delegeras av styrelsen till någon för tiden gällande sektion, för närvarande:

Aktiviteter organiseras normalt i respektive sektion.

Styrelsen för HjBK kan besluta att införliva aktiviteter i befintlig sektion eller rekommendera årsstämman att bilda ny för ändamålet lämplig sektion.

Aktivitetsansvarig person

För samtliga aktiviteter som bedrivs inom ramen för HjBK skall en aktivitetsansvarig person vara utsedd av styrelse eller sektion. Aktivitetsansvarig kan vara förtroendevald ledamot, av HjBK anställd personal eller annan person utsedd av föreningens eller sektionens styrelse.

Samtliga ledamöter och aktivitetsansvariga skall vara medlem i föreningen.

Allmänna principer för bedrivande av aktiviteter

  • Aktivitetsansvarig har skyldighet att underrätta sig om gällande administrativa och ekonomiska rutiner.
  • Alla aktiviteter skall registreras i gemensamt register / kalender.
  • Närvaroregistrering skall ske av aktivitetsdeltagare och aktivitetsledare.
  • Aktivitetsansvarig skall tillse att närvaroregistrering utförs och är korrekt redovisad.
  • Aktivitetsansvarig skall säkerställa korrekt tidrapportering för eventuell anställd personal
  • Aktivitetsdeltagare skall i normala fall vara medlem i föreningen.

Avgifter för aktiviteter

Deltagaravgift för aktivitet beslutas av styrelse eller sektion. Samtliga aktivitetsavgifter och förknippade kostnader skall administreras av HjBKs kassör. Avsteg från denna princip skall beslutas av styrelsen för HjBK.

 

Hjuviks båtklubbs styrelse 2023/2024