Miljöpolicy

Hjuviks Båtklubb arbetar aktivt med att minimera/minska den påverkan som klubbens verksamhet kan ge på miljön.  Utgångspunkten i miljöarbetet är gällande lagstiftning samt de nationella miljömålen.  De betydande miljöaspekter som verksamheten kan ge upphov till har identifierats och fokus ligger på att minska effekten av dessa.

De negativa miljöaspekter som verksamheten identifierat är följande:

 • Utsläpp till luft och mark
 • Avfall
 • Inköp av material och tjänster

För att minska påverkan på miljön har styrelsen för Hjuviks båtklubb beslutat följande:

 • Samtliga instruktörer/tränare utbildas i Eco-driving av båtar
 • Bränsle som används för båtar ska utgöras av miljöbränsle, f.n. alkylatbensin
 • Avfallshantering sker i enlighet med avfallstrappan
 • Endast energiklassade produkter köps in och energieffektiva lösningar implementeras

Verksamhetens miljöarbete följs upp årligen där bland annat energiförbrukning och avfallsmängder sammanställs och analyseras, genomförda miljöåtgärder utvärderas med avseende på effekt i förhållande till kostnad. Baserat på den årliga uppföljningen sätts verksamhetens miljömål för kommande år.

Miljöpolicyn utvärderas och revideras, vid behov, en gång per år.

Ansvarig för miljöarbetet är klubbens styrelse.

Farligt avfall

Medlemmar och besökare ansvarar själva för omhändertagande och bortforsling av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

 • Olja samt spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Glykol
 • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
 • Färgburkar av plast, glas samt metall
 • Lack och färgrester
 • Batterier
 • El och elektronikavfall
 • Sprayburkar

Latrinavfall från båtar

Hjuviks båtklubb:s hamnverksamhet omfattar till största del fasta bryggplatser för mindre båtar såsom ekor och ribbåtar. Klubben har ingen gästhamn. Hamnen har därför ingen anordning för latrintömning. Istället hänvisas båtar som behöver tömma sin latrintank till hamnar med den servicen. 

Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Övrigt

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst utanför sopkärl eller annan avsedd plats inom klubbens område.