Kallelse till årsmöte 2023 fredag 24 november kl 18

  • 23 okt 2023

image: Kallelse till årsmöte 2023 fredag 24 november kl 18

Välkommen på årsmöte 2023 i klubbhuset fredagen den 24 november kl 18.

Efter årsmötet kommer det att finnas lättare förtäring och dryck till självkostnadspris.

För att vi ska kunna planera matinköpen så vill vi att ni anmäler er här: https://doodle.com/meeting/participate/id/axlmLKJa

Alla medlemmar är välkomna!

Dagordning för årsmötet

Ladda ned dagordning som PDF-fil här

0.    Mötets öppnande och välkomnande
    a) Har mötet kallats i rätt tid och på rätt sätt
    b) Framtagande och godkännande av röstlängd
1.    Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt val av sekreterare för mötet.
2.    Val av två justeringsmän.
3.    Redogörelse av årets verksamhet, årsredovisning och revisionsberättelse.
4.    Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
5.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.    Val av styrelseordförande.
7.    Val av tre ledamöter i styrelsen.
8.    Val av två suppleanter till styrelsen. 
9.    Val av ledamöter till sektioner
a.    Kappseglingssektionen
b.    Juniorsektionen
c.    Uthyrningssektionen
d.    Valnämnd
10.    Val av två revisorer jämte en suppleant. 
11.    Val av ledamöter till valberedningen
12.    Fastställande av medlemsavgiften för kommande år.
13.    Övriga frågor.
    a) Ändring av stadgarna -smärre förtydligande om räkenskapsår i stadgarna. Andra årsmötesbeslutet.
    b) Ändring av stadgarna – justering av § 2 avseende medlemskap kopplat till utebliven medlemsavgift.
    I stadgarna står ”Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde”. Detta föreslås ändras enligt följande ”Medlem som inte har betalat medlemsavgift för kalenderåret får anses ha begärt sitt utträde”