Miljöpolicy

Hjuviks Båtklubb arbetar aktivt med att minimera/minska den påverkan som klubbens verksamhet kan ge på miljön.  Utgångspunkten i miljöarbetet är gällande lagstiftning samt de nationella miljömålen.  De betydande miljöaspekter som verksamheten kan ge upphov till har identifierats och fokus ligger på att minska effekten av dessa.

De negativa miljöaspekter som verksamheten identifierat är följande:

  • Utsläpp till luft och mark
  • Avfall
  • Inköp av material och tjänster

För att minska påverkan på miljön har styrelsen för Hjuviks båtklubb beslutat följande:

  • Samtliga instruktörer/tränare utbildas i Eco-driving av båtar
  • Bränsle som används för båtar ska utgöras av miljöbränsle, f.n. alkylatbensin
  • Avfallshantering sker i enlighet med avfallstrappan
  • Endast energiklassade produkter köps in och energieffektiva lösningar implementeras

Verksamhetens miljöarbete följs upp årligen där bland annat energiförbrukning och avfallsmängder sammanställs och analyseras, genomförda miljöåtgärder utvärderas med avseende på effekt i förhållande till kostnad. Baserat på den årliga uppföljningen sätts verksamhetens miljömål för kommande år.

Miljöpolicyn utvärderas och revideras, vid behov, en gång per år.

Ansvarig för miljöarbetet är klubbens styrelse.